Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών - Κορίνθου


Share/Bookmark
Στα πλαίσια εργασιών που εκτελούνται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Πατρών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ήδη εφαρμόζονται δυνάμει της υπ'αριθ. 30Β/2016 Απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας και προς ...διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων η αστυνομία αποφάσισε1.Την τροποποίηση και παράταση της υπ' αριθμ. 30Β/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/26-ε από 30-10-2016) Απόφασης Δ.Α .Αχαΐας του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μακράς διαρκείας, από χ/θ. 185+550 έως χ/θ. 188+200 της Ν.Ε.Ο Αθηνών- Πατρών, και τροποποίηση αυτής στο τμήμα αυτής από τη χ/θ. 187+450 έως χ/θ. 188+300 (με επέκταση του δυτικού ορίου της), για την κατασκευή τμήματος του βόρειου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου.2. Δυνάμει της υπ. αριθμ. 30Β/2016 από 30.10.2016 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εκτελούνται εργασίες και εφαρμόζονται ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:· Εργασίες:α) Κατασκευή τμήματος του βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των χ/θ. 185+550 και 187+450 της Ν.Ε.Ο.β) Ολοκλήρωση σε 3 φάσεις του συνόλου της Κάτω Διάβασης Κ-326, περί τη χ/θ. 188+000 της Ν.Ε.Ο.· Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:2 α) Μεταξύ των χ/θ. 185+550 και 187+450 της Ν.Ε.Ο. έχει γίνει μόνιμη κατάληψη και αποκλεισμός του συνολικού πλάτους της διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., η οποία βρίσκεται στη βόρεια (δεξιά) πλευρά του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών. Μεταξύ των παραπάνω Χ.Θ. οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας εξυπηρετούνται από τμήμα του νέο- κατασκευασθέντα νότιου (αριστερού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου, το οποίο λειτουργεί προσωρινά ως διπλής κατεύθυνσης.β) Μεταξύ των χ/θ. 187+450 και 188+200 της Ν.Ε.Ο. έχει γίνει μόνιμη κατάληψη και αποκλεισμός τμήματος του πλάτους της διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. στην νότια (αριστερή) πλευρά της και εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από το εναπομείναν πλάτος της διατομής αυτής.γ) Κατά μήκος της συνολικής ρύθμισης εφαρμόζονται οι εξής διατομές:·Μεταξύ των χ/θ. 185+550 και 187+150 της Ν.Ε.Ο., εφαρμόζεται διατομή συνολικού πλάτους 12,20 μέτρων, όπου ανά κατεύθυνση υπάρχουν λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μέτρων και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 2,35 μέτρων. Οι 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας διαχωρίζονται με εύκαμπτους ελαστικούς οριοδείκτες.· Μεταξύ των χ/θ.187+150 και 188+200 της Ν.Ε.Ο., εφαρμόζεται διατομή τύπου «σωλήνα» περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, η οποία αποτελείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,80 μέτρων και ενδιάμεση ζώνη διαχωρισμού πλάτους 0,60 μ. στην οποία έχουν τοποθετηθεί εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες3.- Κατόπν ανωτέρω σχετικών αποφασίζεται η τροποποίηση των εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δυνάμει της υπ. αριθμ. 30Β/2016 από 30.10.2016 Απόφασης Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, προκειμένου εκτελεστούν: α) Ανακατασκευή του βόρειου κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των χ/θ. 187+450 και 187+850 της Ν.Ε.Ο. και β) Ανακατασκευή του βόρειου τμήματος της διατομής του βόρειου κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των χ/θ. 187+850 και 188+300 της Ν.Ε.Ο. και θα γίνουν οι κάτωθι τροποποιήσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οι προσωρινές διατομές κυκλοφορίας στις επιμέρους περιοχές της θα είναι οι ακόλουθες:· Μεταξύ των χ/θ. 185+550 και 187+150 της Ν.Ε.Ο., και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα εξυπηρετούνται από τον κατασκευασμένο νότιο (αριστερό) κλάδο του νέου αυτοκινητόδρομου , όπου θα διατίθεται μία λωρίδα πλάτους 3,75 μ. και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 2,35 μ. αν κατεύθυνση κυκλοφορίας. Οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα διαχωρίζονται με εύκαμπτους ελαστικούς οριοδείκτες.· Μεταξύ των χ/θ. 187+150 και 187+850 της Ν.Ε.Ο., και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα εξυπηρετούνται από τον κατασκευασμένο νότιο (αριστερό) κλάδο του νέου αυτοκινητόδρομου , όπου θα διατίθεται μία λωρίδα πλάτους 3,80 μ. ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και ενδιάμεση διαχωριστική ζώνη πλάτους 0,60μ που θα τοποθετηθούν εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες.· Μεταξύ των χ/θ. 187+850 και 188+300 της Ν.Ε.Ο., και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα εξυπηρετούνται από τον προσωρινό κλάδο νότια της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., όπου θα διατίθεται μία λωρίδα πλάτους 3,80 μ. ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και ενδιάμεση διαχωριστική ζώνη πλάτους 0,60μ που θα τοποθετηθούν εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες.4.- Μετά την εφαρμογή των αιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιορίζεται περί τη χ/θ. 188+300 το ανατολικό όριο υπ' αριθμ. 4Ε/2016 από 02.08.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.5.- Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι υφιστάμενοι χώροι (ανοίγματα) στάσης έκτακτης ανάγκης παρά την οδό, οι εργοταξιακές προσβάσεις, τα όρια ταχύτητας και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007.6.- Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση υπ. αριθμ. 30Β/2016 από 30.10.2016 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.7.- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ' όλο το 24ωρο), τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι υφιστάμενοι χώροι (ανοίγματα) στάσης έκτακτης ανάγκης παρά την οδό, οι εργοταξιακές προσβάσεις, τα όρια ταχύτητας και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/20078.- Η ημερομηνία έναρξης είναι στις 15.11.2016 και η λήξη είναι στις 28.02.2017.9.- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Πηγή

Via


Share on Google Plus

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment